Besök Skottorps Slott

Slot­tet och restau­rangen är öpp­na hela året för bokade säll­skap!

VISNINGAR
Slot­tet visas för allmän­heten under som­mar­tid på fas­ta tider, och grup­per kan boka hela året, se nedan

Som­marens öpp­na vis­ningar av slot­tet 2018 är över för säsongen.

Kom och ta del av slot­tets fan­tastiska his­to­ria och se Kungssalen där bröl­lopet mel­lan Karl XI och Ulri­ka Eleono­ra ägde rum 1680 och den fan­tastiska röda salon­gen!

Är ni en grupp på minst 15 per­son­er som vill se slot­tet och ha en guid­ning så kon­tak­ta Ing­marie för bokn­ing. För bokade grup­per är slot­tet öppet hela året!!

Slottsparken har ock­så sin intres­san­ta his­to­ria med bland annat en mil­sten och spän­nande träd! Grup­per som är intresser­ade kan boka en guid­ning.

CAFÈ

Besök Choco­la­ter­ian med café och pral­in­försäljn­ing! Choko­la­ter­ian har en face­book­si­da, Öppet ons­dag-söndag 10–16 under hösten 2018. Nytt för i år: egen­til­lverkad ital­ien­sk glass (gela­to) från går­dens mjölk!

 

OSTPROVNING OCH DRYCKESPROVNING

I vinkäl­laren med de vack­ra kryssval­ven från 1600-talet arranger­ar vi gär­na dryck­es- och ost­provn­ing för upp till 30 per­son­er per tillfälle.
Vi anord­nar provningar med vin, öl, whiskey, rom mm. och självk­lart våra ostar!

HITTA HIT

E6 AVFART 40, Skottorp/Skummeslöv. Kör mot Skot­torp och rakt genom byn. Vid fyrvägsko­rsning kör rakt fram mot Skot­torps Slott som lig­ger på höger sida. Sträc­ka från avfarten är cir­ka 3 km.