Konferenser

Dagkon­fer­enser

På Skot­torps Slott kan Ni kon­fer­era i en kreativ och kul­turhis­torisk miljö. Är Ni över 100 per­son­er, har vi plats för upp till 150 delt­a­gare i Sto­ra Sten­stal­let. konferens-300x168

Över­nat­tning kan tyvärr inte erb­ju­das, men vi samar­be­tar med hotell i närheten.

Vi har ett bil­jardrum i slot­tet, självk­lart fritt att spela för våra kon­fer­ens­gäster!

I sam­band med era önskemål arranger­ar vi gär­na oli­ka aktiviteter. Var­för inte ha en dryck­e­sprovn­ing och/eller ost­provn­ing i våra vack­ra vinkäl­lare? Skot­torps Mejeris ostar pas­sar för de fles­ta tillfäl­lena.

Skot­torps Sten­gods kan Ni pro­va på att dre­ja själ­va. Kanske ler­du­veskytte är något som lockar? Strövom­rådet på när­belägna Hal­land­såsen erb­jud­er härli­ga van­dringsled­er, kanske för en tip­sprom­e­nad? I slottsparken kan Ni spela brännboll eller kubb. Vi har ock­så kon­takt med duk­tig massör som gär­na kom­mer hit om Ni så önskar, hon led­er även Qigong.