Skottorps Slottspark

01slottetSkot­torps slottspark har i huvud­sak haft två utseen­den genom tiden. På bak­si­dan av själ­va huvud­byg­gnaden bil­dades, då det gam­la slot­tet byg­gdes på 1660-talet, en anläg­gn­ing i barock stil. Intryck­et var strikt, med formk­lipp­ta häckar (buxbom) och träd.

I sam­band med ombyg­gnaden av slot­tet under bör­jan på 1800-talet, läg­gs parken om till roman­tisk stil, den engel­s­ka land­skapsparken.

DSC_0295Efter hand har parken genomgått förän­dringar av oli­ka slag. Bland annat kan näm­nas att man på 1920-talet fören­klade gångvägssys­temet, planter­ade mån­ga bar­rträd och anlade “sten­par­ti­et” och “utsik­ten”. När­mast slot­tet finns den sto­ra “pelousen” (stor gräs­mat­ta)
där “nor­dens vack­raste exem­plar” av sil­ver­lönn växte tills för några år sedan då det tyvärr fälldes. Nu är det den 35m höga sitk­a­gra­nen som är i blick­fånget i stäl­let och fram­för den ett prak­tex­em­plar av tul­panträd som brukar blom­ma ymnigt i mit­ten av som­maren.

I bortre delen av parken finns det gam­la trädgårdsmäs­teri­et, där det odlades
per­sikor, aprikos­er och orkidéer redan på 1800-talet! Vin­bergss­näck­or inplanter­ades, vil­ka finns kvar än idag.

Det finns ett mon­u­ment i parkens nor­ra del, som Peter von Möller reste till minne av sin fos­ter­far, kom­merserådet Peter Möller. I mit­ten av 1800-talet fick går­dens jak­thun­dar en prak­t­full gravsten vid brynet söderut med utsikt över Hal­land­såsen. Cir­ka 20 inskrip­tion­er finns på ste­nen.

parkAdolf von Möller fick i bör­jan av 1900-talet rik­san­tik­varieäm­betets tillå­telse att fly­t­ta en mil­sten (dat­er­ad 1666) från åsen till parken.

En flad­der­mus­in­ven­ter­ing gjordes 2008 av Länsstyrelsen i Hal­land och området runt
Skot­torps Slott var ett av de artrikaste i länet! Minst sju oli­ka sorters flad­der­möss fanns, bland annat dvärgflad­der­mus och nordisk flad­der­mus.