Slottets historia

historia02Förs­ta gån­gen man talas om Skot­torp är 1436 men då låg inte går­den på nuvarande plats, utan ett par kilo­me­ter bort. Skot­torps Slott uppfördes ursprung­li­gen av Frans Joel Örnest­edt på 1670-talet efter rit­ningar av Nicode­mus Tessin d.ä. Den 6 maj 1680 gifte sig Karl XI med Ulri­ka Eleono­ra på Skot­torp.

Under 1700-talet var det släk­ter­na Coyet och von Kras­sow som ägde Skot­torp och de skötte om ägor­na men dessvärre inte slot­tet.

Han­dels­man­nen Peter Möller köpte det för­fall­na slot­tet 1813. Släk­ten von Möller ägde god­set 1813–1986 och den mest beröm­da var Peter von Möller. På grund av sina insatser för jord­bruket och män­nisko­r­na i byg­den blev han adlad 1861.

På 1830-talet fick slot­tet sitt nuvarande utseende efter rit­ningar av hov­in­ten­dent Carl Fredrik Sund­vall, som var arkitekt till såväl park som byg­gnad­er, väg­gmål­ningar och möbler. Byg­gnadsstilen blev den då mod­er­na stilen empire (efter Napoleon) och som företrä­dare för den­na stil räk­nas Skot­torp som det främ­s­ta och mest väl­be­va­rade i Sverige.

Skot­torps Slott blev förk­larat byg­gnadsminne 1986 och jord­bruk­segen­domen sty­ck­ades av 2002.

spoke02Ägarelängd

1436 Jens Lau­rensen
1488 Axel Bang
1505 Anders Nielsen Jern­sk­jaeg, g.m. Bod­il Axels­dat­ter
1536 Axel Ander­sen Jern­sk­jaeg, g.m. Anne Trueds­dat­ter Sax­trup
Sev­erin Axelsen Jern­sk­jaeg g.m. Kirsten Kyrn­ing
1579 Sev­erin Axelsen Jern­sk­jaeg
1630 Hol­ger Axelsen Rosenkrantz ”den rige”, g.m. 1:0 Lene Gylden­stierne
2:0 Karen Krabbe
1647 Ebbe Hol­gersen Rosenkrantz, g.m. Kirsten Palles­dat­ter Rosenkrantz
1663 Peter Julius Coyet g.m. 2:0 Gertrud Hoghusen
1663 Frans Joel, adlad Örnest­edt, g.m. Anna von der Deilen
1685 Carl Gustaf Örnest­edt, ogift
1747 Anna Hed­vig Örnest­edt, g.m. Gustaf Wil­helm Coyet
1754 Vil­helmi­na Sofia, g.m. Gustaf Adolf von Snoil­sky, Mar­i­ana Eleono­ra, g.m. Eber­hard Mau­ritz von Kras­sow till Dömestorp
1784 Mar­i­ana Eleono­ra Coyet
1790 Gustaf Adam von Kras­sow, g.m. Con­cor­dia Elis­a­bet Stan­nike
1801 Carl Gustaf von Kras­sow, som fick huvudgår­den och Gustaf Mau­ritz vom Kras­sow, som fick Nya Skot­torp
1813 Peter Möller, g.m. Else Marie Béen
1846 Peter Möller, adlad von Möller, g.m. 2:0 Sophie Elis­a­bet Sil­fver­schiöld
1884 Adolf Peter von Möller
1932 Bror Alf Gustaf (Gös­ta) Alli­son von Möller, g.m. Carin Amalia Tersme­den
1964 Carin Amalia von Möller och bar­nen Carl Gustaf Peter von Möller, g.m. Ingrid Lech, Helen Marie Elis­a­beth g.m. Tor­b­jörn Fleet­wood, Har­ald Peter von Möller, g.m. Gunil­la Åker­berg och Carin Christi­na A-S von Möller g.m. Nils-Arne Svens­son.
1979 Carin Christi­na och Nils-Arne Svens­son
1986 Leif Grankvist g.m. Mar­i­anne Holm­berg
2005 Thomas Müller-Uri g.m. Ing­marie Gun­nars­son
2018 Lei­ja Graf och Åke Hell­st­edt

spoke01