Nya ägare till slottet!

Efter 13 år på fan­tastiska Skot­torps Slott är det dags att läm­na över till nya ägare, som tar över under hösten.

Vi vill tac­ka alla som på oli­ka sätt hjälpt till och bidrag­it till slot­tets utveck­ling under vår tid här, och läm­nar med varm hand över till Lei­ja Graf och Åke Hell­st­edt!

Skot­torps Mejeri berörs inte av det­ta, verk­samheten fort­sät­ter på sam­ma vis som tidi­gare.

Med vän­li­ga häl­sningar Thomas och Ing­marie Müller-Uri.

Frå­gor? Kon­tak­ta Lei­ja och Åke:

leija.graf@selectcollection.se

ake.hellstedt@icloud.com