Nya ägare till slottet!

 

 

 

 

Efter 13 år på fan­tastiska Skot­torps Slott är det dags att läm­na över till nya ägare, som tar över under hösten.

Vi vill tac­ka alla som på oli­ka sätt hjälpt till och bidrag­it till slot­tets utveck­ling under vår tid här, och läm­nar med varm hand över till Lei­ja Graf och Åke Hell­st­edt!

Skot­torps Mejeri berörs inte av det­ta, verk­samheten fort­sät­ter på sam­ma vis som tidi­gare.

Med vän­li­ga häl­sningar Thomas och Ing­marie Müller-Uri

Frå­gor? Kon­tak­ta Lei­ja och Åke:

Leija.Graf@selectcollection.se

ake.hellstedt@icloud.com

Visningar av slottet sommaren 2018

Som­marens öpp­na vis­ningar av slot­tet 2018 kom­mer att äga rum ons­da­gar-freda­gar-sönda­gar från och med 11 juli — 5 augusti klock­an 13.00. Guid­nin­gen tar en timme och kostar 100 SEK, ingen föran­mälan behövs. Sam­ling på slottstrap­pan, betal­ning med kon­tan­ter eller kort. Välkom­na! Reser­va­tion för ändringar. Välkom­men!